Gegevens stichting

Naam stichting : Hope 4 the Nation

RSIN : 859330795

Contactgegevens : de heer R.P. Weeber
Zeeduinsepoort 16
4356 GV Oostkapelle
Email : royweeber@hotmail.nl
Tel.: +31634226239

Bestuursleden


Het bestuur bestaat uit 7 personen. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd.
De voorzitter (Roy Weeber) en bestuurslid (zijn vrouw Anita Weeber) zijn de oprichters van het project in Uganda.

Voorzitter: De heer R.P. (Roy) Weeber
Secretaris: De heer E.A. (Eduward) Nieuwenhuijzen
Penningmeester: Mevrouw D.M. (Daniëlle) Nieuwstraten
Bestuurslid: Mevrouw A.A. (Anita) Weeber-Nieuwstraten
Bestuurslid: De heer J. (Johannes) Sanderse
Bestuurslid: Mevrouw A.C. (Annemarie) Nieuwenhuijzen-Weeber

Er zijn geen (betaalde) werknemers in dienst van de stichting, noch ontvangen de bestuurders enige vergoeding.

Missie/Visie


De stichting stelt zich ten doel de woon- en leefsituatie te verbeteren van hulpbehoevenden wereldwijd. Zij doet dit vanuit haar christelijke identiteit.

Doelstelling


De stichting wil haar doel bereiken door het (financieel) ondersteunen van kinderen en volwassenen ter bevordering van de educatie en (waar mogelijk) ter plekke de bevolking eigen initiatieven te stimuleren.

Hope4TheNation is een stichting zonder winstoogmerk. Alle gelden, die binnen komen via giften, worden zorgvuldig uitgegeven in lijn met de doelstelling van de stichting. Hierbij maken we duidelijke keuzes, zowel binnen dit lopende project in Uganda als ook bij toekomstig op te zetten projecten elders.

Er wordt geen geld geïnvesteerd met het doel winst te maken.

Hoofdlijnen beleidsplan


Op dit moment sponsort de stichting 25 kinderen via een maandelijkse bijdrage door Nederlandse donateurs. Het stelt de kinderen in staat om naar school te gaan.

Daarnaast doet de stichting jaarlijks een extra gift met Kerst, om de allerarmste families in het dorp van Willy te helpen met (levensmiddelen)pakket te ondersteunen.
Bij de verdeling van giften wordt iedere keer gekeken vanuit de stichting, wie het meeste ondersteuning nodig heeft. Vervolgens wordt gekozen welk project of gezin deze ondersteuning het beste kan gebruiken.

Vooralsnog ligt de focus van de stichting op de ondersteuning van de dorpsgemeenschap van Willy Kakooza (Uganda). Willy heeft als droom een opvanghuis/multifunctioneel gebouw te bouwen.

Naast de financiele ondersteuning van de sponsorkinderen zal de stichting ook helpen bij het ontwikkelen van die plannen (door middel van advies en materiële en/of financiële middelen). De NGO “Hope for the Nation Childrens Ministry Uganda’’ staat los van Hope 4 The Nation in Nederland. Hope for the Nation Childrens Ministry Uganda kan echter een aanvraag doen bij Hope 4 The Nation in Nederland. Het bestuur van Hope 4 the Nation bepaalt waar sponsorgeld aan wordt besteed. Het kan ook zijn dat geworven (sponsor)geld wordt besteed aan een totaal ander project in Uganda. Iedere keer wordt hier zorgvuldig in het bestuur naar gekeken.

Er zal geprobeerd gaan worden om via fondsenwerving en de website de sponsor-activiteiten uit te breiden richting verschillende projecten in Uganda. Daarnaast zal er gewerkt worden aan verdere concretisering van ondersteuning van verschillende bouwprojecten, hetzij financieel, via advies en/of praktische hulp ter plekke.

Activiteiten


In de voorgaande jaren hebben we de onderstaande activiteiten ontplooid, waarbij we duidelijke keuzes maken t.a.v. besteding van giften:
- Matrassen-actie, waarbij we de lokale bevolking hebben voorzien van enkele matrassen
- Klamboe-actie, een soortgelijke actie als de matrassen-actie
- Sponsoring van een brommer voor Willy Kakooza zelf, om zichzelf makkelijker te kunnen
verplaatsen (maar ook voor het vervoer van goederen of als vervoermiddel van
hulpbehoevenden).
- Kerst-actie
- Ondersteuning (financieel en advies) van het te realiseren bouw-project van een
multifunctioneel gebouw voor de lokale bevolking.